0:00
/
0:00

Phá Kén / 破茧 - Trương Thiều Hàm (Angela Chang)

3,834

Lời bài hát: Phá Kén / 破茧

Ca sĩ: Trương Thiều Hàm (Angela Chang)


Rúguǒ zài èmèng zhōng zhēng yǎn
Zhímiànzhe cánrěn de shìjiè
Fēng bō dòngle shéi de xīnxián
Liúliàn què láibují gàobié

Rúguǒ jiéjú jǐn shèng cǎnliè
Wú jù zài nìfēng zhōng pò jiǎn
Jiùsuàn nà yǔyì bèi sī liè
Chóng huí dào shíjiǔ céng shēnyuān

Qiān nǐ shǒu wǎng qián zǒu
Hēiyè báizhòu bù tíngliú
Niǎnzhuǎn shíkōng
Huì cuòshāng huì xīntòng

Yīrán fènyǒng qù zhàndòu
Cái jiào yīngxióng
Táitóu luàn yǔ zhàn bùxiū
Huíshǒu nǐ zài wǒ zuǒyòu

Jíkuì mìngyùn de zǔzhòu
Ràng gùshì bùxiǔ
Wǔ hún zài fàngsì kuáng yǒng
Shǒuhù nǐ yī qiāng gū yǒng

Nǎpà wèilái rú hóngliú
Yě bùcéng tuì hòu
Rúguǒ zài èmèng zhōng zhēng yǎn
Zhímiànzhe cánrěn de shìjiè

Fēng bō dòngle shéi de xīnxián
Liúliàn què láibují gàobié
Rúguǒ jiéjú jǐn shèng cǎnliè
Wú jù zài nìfēng zhōng pò jiǎn

Jiùsuàn nà yǔyì bèi sī liè
Chóng huí dào shíjiǔ céng shēnyuān
Qiān nǐ shǒu wǎng qián zǒu
Hēiyè báizhòu bù tíngliú

Niǎnzhuǎn shíkōng
Huì cuòshāng huì xīntòng
Yīrán fènyǒng qù zhàndòu
Cái jiào yīngxióng

Táitóu luàn yǔ zhàn bùxiū
Huíshǒu nǐ zài wǒ zuǒyòu
Jíkuì mìngyùn de zǔzhòu
Ràng gùshì bùxiǔ

Wǔ hún zài fàngsì kuáng yǒng
Shǒuhù nǐ yī qiāng gū yǒng
Nǎpà wèilái rú hóngliú
Yě bùcéng tuì hòu

Dāng xiànshí wú lù kě táo
Juéwàng jiāng xīwàng chánrào
Yě yījiù wúsuǒwèi de xiào
Yòu chuí hù zuǒshǒu de cǎo

Shuāngshēng de lièyàn chū qiào
Jué chù féng shēng jiàn zhāo chāi zhāo
Táitóu luàn yǔ zhàn bùxiū
Huíshǒu nǐ zài wǒ zuǒyòu

Jíkuì mìngyùn de zǔzhòu
Ràng gùshì bùxiǔ
Wǔ hún zài fàngsì kuáng yǒng
Shǒuhù nǐ yī qiāng gū yǒng

Nǎpà wèilái rú hóngliú
Yě bùcéng tuì hòu
Dāng xiànshí wú lù kě táo
Juéwàng jiāng xīwàng chánrào

Yě yījiù wúsuǒwèi de xiào
Yòu chuí hù zuǒshǒu de cǎo
Shuāngshēng de lièyàn chū qiào
Jué chù féng shēng jiàn zhāo chāi zhāo
Yě bùcéng tuì hòu
Xem toàn bộ