0:00
/
0:00

Nói Chuyện Yêu Đương / 谈恋爱 Cover - Anh Họ Khúc Giáp Của Em

8,527

Lời bài hát: Nói Chuyện Yêu Đương / 谈恋爱 Cover

Ca sĩ: Anh Họ Khúc Giáp Của Em


Wǒ zhàn zài lùtái shàng
Shài gāng xǐ hǎo de yīshang
Gūdú gǎn yíngmiàn xí guòlái
Lóu xià de nǚhái nán péngyǒu hǎo shuài

Tāmen zài tántiān tán de tán liàn'ài
Oh no oh no zěnme zhèyàng
Lián yúnduǒ dōu shì àixīn de xíngzhuàng
Wēnróu de fēng zài wǒ ěr biān

Qīng qīng duì wǒ jiǎng
3 2 1 Come on
Hǎo xiǎng tán liàn'ài
Zài xiàtiān tián tián de liàn'ài

Dào dōngtiān jiù néng duǒ zài tā de huái lǐ
Yào hé wǒ liàn'ài
Nàgè rén yào hépāi
Duìyú tā wǒ hàipà

Yòu qídài bàituō
Qǐng gěi wǒ gè Surprise
Oh no oh no zěnme zhèyàng
Lián yúnduǒ dōu shì àixīn de xíngzhuàng

Wēnróu de fēng zài wǒ ěr biān
Qīng qīng duì wǒ jiǎng
3 2 1 Come on
Hǎo xiǎng tán liàn'ài

Zài xiàtiān tián tián de liàn'ài
Dào dōngtiān jiù néng duǒ zài tā de huái lǐ
Yào hé wǒ liàn'ài
Nàgè rén yào hépāi

Duìyú tā wǒ hàipà
Yòu qídài bàituō
Qǐng gěi wǒ gè Surprise
Tài jiǔ méi tán liàn'ài wǒ chōngmǎn qídài

Mángmáng rén hǎi nǎge cái shì wǒ de Mr. Right
Huòxǔ wǒ bù suàn měi
Zuò fàn yě bù suàn huì
Suǒyǐ ài shén qiūbǐtè de jiàn

Tā bù yuàn xiàng wǒ fēi
Bù yuàn xiànshí lǐ piàn zìjǐ
Shuō tā huì ài shàng nǐ
Jiùsuàn nǐ huíyì qǐ

Kěnéng háishì zhèyàng
Píngdàn de shēnghuó
Jiādiǎn táng fěn tián hěnduō
Tián tián de liàn'ài lún dào wǒ shuō

Come on
Hǎo xiǎng tán liàn'ài
Zài xiàtiān tián tián de liàn'ài
Dào dōngtiān jiù néng duǒ zài tā de huái lǐ

Yào hé wǒ liàn'ài
Nàgè rén yào hépāi
Duìyú tā wǒ hàipà
Yòu qídài bàituō
Qǐng gěi wǒ gè Surprise
Xem toàn bộ