0:00
/
0:00

Gặp Gỡ Hạnh Phúc / 遇见幸福 (Hạnh Phúc Sẽ Gõ Cửa OST) - Vương Tích (Elvis Wang)

9,406

Lời bài hát: Gặp Gỡ Hạnh Phúc / 遇见幸福 (Hạnh Phúc Sẽ Gõ Cửa OST)

Ca sĩ: Vương Tích (Elvis Wang)


Shēngmìng shì yī tàng lǚchéng
Shéi shì zhōngdiǎn nàgèrén
Yěxǔ zài mǒu gè dìfāng
Yǒu gè nǐ zài wèi wǒ děng

Yào gūfù duōshǎo shíguāng
Cáinéng hé xìngfú yù shàng
Yuánběn yī kē xīn kuàiyào biàn lěng
Nǐ chūxiàn ràng wǒ chóng rán xīwàng

Duì de rén
Gǎnxiè nǐ fènbùgùshēn
Shì wǒmen
Yùjiàn nǐ wǒ cái dǒng yǒnghéng

Ài de rén
Cái dǒng píngfán duō dòngrén
Děng women yīqǐ bǎ wèilái qù wánchéng
Shēngmìng shì yī tàng lǚchéng

Nǐ shì zhōngdiǎn nàgè rén
Yuánlái jiù zài wǒ shēn páng
Yǒu gè nǐ zài wèi wǒ děng
Yào gūfù duōshǎo shíguāng

Cáinéng hé xìngfú yù shàng
Yuánběn yī kē xīn kuàiyào biàn lěng
Nǐ chūxiàn ràng wǒ chóng rán xīwàng
Duì de rén

Gǎnxiè nǐ fènbùgùshēn
Shì wǒmen
Yùjiàn nǐ wǒ cái dǒng yǒnghéng
Ài de rén

Cái dǒng píngfán duō dòngrén
Děng wǒmen
Yīqǐ bǎ wèilái qù wánchéng
Zhè yīshēng (Liǎng gè rén)

Yùjiàn nǐ (Cái wánzhěng)
Xìngfú shì
Bèi nǐ chéngrèn
Yòng yúshēng (Ài yīrén)

Wǒ hé nǐ (Nǐ hé wǒ)
Jiāng wèilái
Qǔ míng wǒmen
HU shì nǐ HU yǒu nǐ

Shēngmìng shì yī tàng lǚchéng
Nǐ shì zhōngdiǎn nàgè rén
Yuánlái jiù zài wǒ shēn pang

Yǒu gè nǐ zài wèi wǒ děng
Yào gūfù duōshǎo shíguāng
Zhōngyú hé xìngfú yù shàng
Xem toàn bộ